نرم افزار همایش و کنفرانس

نسخه تک همایش حرفه ای

سامانه داوری آنلاین
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7

 • نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
 • فارسی و انگلیسی زبان های پشتیبانی
 • تا پایان همایش مدت استفاده
نسخه تک همایش حرفه ای + مجازی ساز همایش

سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7
صدور گواهی پذیرش مقاله و فاکتور مالی آنلاین

 • فضای نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
 • فارسی و انگلیسی زبان های پشتیبانی
 • تا پایان همایش مدت استفاده
نسخه تک همایش دائمی

سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7
صدور گواهی پذیرش مقاله و فاکتور مالی آنلاین

 • فضای نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
 • فارسی و انگلیسی زبان های پشتیبانی
 • دائمی مدت استفاده
نسخه پورتال (تا 5 همایش)

سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7
صدور گواهی پذیرش مقاله و فاکتور مالی آنلاین

 • فضای نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
 • فارسی و انگلیسی زبان های پشتیبانی
 • دائمی مدت استفاده
نسخه پورتال (تا 10 همایش)

سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور
درگاه پرداخت آنلاین کلیه بانک ها و درگاه های واسط
پشتیبانی 24/7
صدور گواهی پذیرش مقاله و فاکتور مالی آنلاین

 • فضای نامحدود (هاست قدرتمند اختصاصی) و قابل نصب بر روی سرور خریدار فضای میزبانی
 • فارسی و انگلیسی زبان های پشتیبانی
 • دائمی مدت استفاده
نسخه پورتال نامحدود (15 همایش و بیشتر)